Domů - Whistleblowing

Whistleblowing

Poučení o zpracování osobních údajů pro oznamovatele

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vám předkládáme dokument, který Vás informuje, jakým způsobem chráníme a zpracováváme Vaše osobní údaje při řešení učiněných oznámení.

Toto Poučení se vztahuje na zpracování osobních údajů v rámci vnitřního oznamovací systému, který Lázně Mšené, a.s. zavedla za účelem odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování.

1. Správce osobních údajů

Název společnosti: Lázně Mšené, a.s.
IČO: 44569530
Sídlo a kontaktní údaje: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Ústí nad Labem, pod spisovou značkou B211

2. Prošetřovatel oznámení:

1. Jméno a příjmení: Iveta Kožnarová
2. Jméno a příjmení: Jana Melicharová
E-mail: whistleblowing@msene.cz
Adresa: Lázně Mšené, a.s., Whistleblowing – neotvírat, Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně
Dále jen také „příslušná osoba“ nebo „prošetřovatel“

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení: Mgr. Ludmila Dušková
E-mail: ludmila.duskova@gdprspecialist.com

4. Právní základ zpracování osobních údajů

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR zpracováváme a uchováváme osobní údaje z následujících zákonných důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR), která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR) příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Prošetřovatel je povinen v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

 • datum přijetí oznámení,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

6. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme:
 • přímo od oznamovatele, prověřovaných osob a dalších zúčastněných osob,
 • od státních a jiných orgánů v rámci řešení daného podnětu,
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

7. Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je řešení případů oznámení, prevence páchání trestné činnosti a vynucování dodržování právních a vnitřních předpisů a plnění právních povinností. Dále pro statistické účely v anonymizované podobě nebo k ochraně práv společnosti a třetích osob jako jsou externí spolupracovníci, obchodní partneři apod.

8. Příjemci osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů oznamovatele je určená příslušná osoba - prošetřovatel, která přijímá jednotlivá oznámení, eviduje je, posuzuje jejich důvodnost, prošetřuje atd.
Některé údaje (s výjimkou identifikace oznamovatele) mohou být zpřístupněny také oprávněným zaměstnancům Správce (důsledně poučeným), a to na základě uvážení příslušné osoby.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny: soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu, Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajské službě, Finančnímu úřadu a Finančnímu ředitelství, Úřadu pro ochranu osobních údajů, jiným subjektům na základě zákonné povinnosti.

9. Doba uchování osobních údajů:

Osobní údaje používáme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, kterou nám ukládají právní předpisy, nebo jsou potřebné k ochraně našich práv.
Příslušná osoba (prošetřovatel) je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a vést evidenci údajů o přijatých oznámeních po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.

10. Práva subjektu údajů:

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou Nařízení GDPR – „Práva subjektu údajů“ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o práva:
 • Právo přístupu k osobním údajům – článek 13 GDPR
 • Právo na opravu – článek 16 GDPR či výmaz – článek 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování – článek 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů – článek 20 GDPR
 • Právo vznést námitku – článek 21 GDPR
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – článek 22 GDPR
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl udělen) – článek 13 GDPR
 • Právo podat si stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR), kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti s nutnou ochranou oznamovatele mohou být některá práva omezena.

Oznamovatel může svoje práva uplatnit následujícím způsobem:

 • písemně na adrese: Iveta Kožnarová, Lázně Mšené, a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, Zasílat v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL
 • písemně na adrese: Jana Melicharová, Lázně Mšené, a.s., Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, Zasílat v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL
 • e-mailem na adrese: whistleblowing@msene.cz
 • kontaktní osobou pro uplatnění Vašich práv jsou paní Jana Melicharová a Iveta Kožnarová, e-mail: whistleblowing@msene.cz
 • Telefonickým kontaktem na telefonním čísle prošetřovatele: + 420 724 805 699

Osoby podávající žádost o uplatnění svých práv musí v žádosti uvést identifikaci žadatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování), uplatňované právo a popis, čeho se žadatelé domáhají. Správce musí být schopen identifikovat žadatele a ověřit jeho totožnost.

Požadované informace budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce. V případě, že žádost nebude možné v této lhůtě vyřídit, subjekt údajů bude informován o prodloužení, které nebude přesahovat dva měsíce. Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje Správce bezplatně.

Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v tomto Dokumentu, nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost.

Oznámení mohou podávat zaměstnanci společnosti Lázně Mšené, a.s. včetně uchazečů o zaměstnání, stážistů, praktikantů, osoby pracující na základě dohody o práci mimo pracovní poměr, jakož i osoby vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného drobného plnění.

V Mšeném-lázních dne 7.7.2023