Domů - Podmínky služeb - Všeobecné podmínky KLP a PL

Všeobecné podmínky KLP a PL

Všeobecné podmínky pro poskytování
Lázeňské léčebně rehabilitační péče v Lázních Mšené, a.s.

Všeobecné podmínky pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (dále jen „Všeobecné podmínky“, nebo také jen „VP“) v Lázních Mšené, a.s. upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Mšené, a.s. se sídlem Lázeňská 62, 411 19  Mšené – lázně, IČ: 44569530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 211 (dále jen „Lázně“) jako oprávněným poskytovatelem lázeňské léčebně rehabilitační péče a fyzickou osobou (dále jen „Pacient"), která je pojištěncem zdravotní pojišťovny (dále jen „ZP“) a čerpá lázeňskou léčebně rehabilitační péči plně či částečně hrazenou zdravotní pojišťovnou, jejímž je Pacient pojištěncem (dále také jen „lázeňská péče“ anebo také „lázeňská léčba“).

1. Obecná ustanovení

Lázeňská péče se poskytuje jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž potřebu a nezbytnost doporučuje ošetřující lékař a potvrzuje revizní lékař ZP (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Indikační předpoklady, délku lázeňské léčby a nemoci, u nichž lze lázeňskou péči poskytnout, stanoví indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči (příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Lázeňská péče se poskytuje výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo příznivé klimatické podmínky využívány. Lázeňskou péči hradí ZP Pacientovi buď plně v celém rozsahu jako komplexní lázeňskou péči (dále jen „KLP“) nebo částečně jako příspěvkovou lázeňskou péči (dále jen „PLP“).

Určená délka lázeňské péče pro jednotlivé indikace musí být dodržena.

Systém poskytování lázeňské péče je předvolánkový, to znamená, že Pacient je k pobytu v Lázních předvolán. ZP odešle schválený návrh přímo Lázním. Lázně určí termín nástupu Pacienta podle své kapacity a možností a Pacienta předvolají k pobytu formou písemného předvolání tzv. Zvacím dopisem. Současně Lázně Pacientovi sdělí všechny důležité informace pro zahájení lázeňské léčby.  Termín nástupu lázeňské léčby je pro Pacienta závazný.

Není-li možné v době platnosti návrhu Pacientovi pobyt v Lázních zajistit např. z kapacitních důvodů, odešlou Lázně návrh léčebné péče do jiného lázeňského místa uvedeného v návrhu, případně jej vrátí zpět ZP.

2. Lázeňská léčebná péče

Léčbu pacienta určuje a řídí lázeňský lékař. Případné změny v léčbě mohou být provedeny výhradně na doporučení lázeňského lékaře nebo s jeho souhlasem.

Během lázeňského pobytu je Pacient povinen podřídit se lékařem stanovenému léčebnému režimu a pravidlům Lázeňského a ubytovacího řádu Lázní.

Pro lázeňský pobyt si Pacient u svého ošetřujícího lékaře, který podal návrh na lázeňskou léčbu, vyžádá předpis na všechny pravidelně užívané léky v dostatečném množství na celou dobu pobytu.

Pacient je povinen před zahájením léčebné péče se při příjezdu na recepci lázní prokázat osobním či cestovním dokladem a podrobit se kontrole tělesné teploty. Pracovník recepce požádá pacienta o předložení negativního testu na COVID-19 ne staršího než 48 hodin, přičemž má pacient možnost podstoupit za úhradu dle platného ceníku test na protilátky přímo v lázních po příjezdu. Dále bude pacient požádán o vyplnění dotazníku ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU. Následně je pacient povinen provést úhradu CENY, nebyla–li již provedena. Pracovník recepce pak pacienta ubytuje (provede CHECK-IN) a podá pacientovi základní informace o čerpání léčebné péče.

 2.1. Komplexní lázeňská péče (KLP)

ZP za Pacienta hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování ve sjednané základní úrovni. Základní úrovní stravování je servírovaná plná penze s výběrem ze 2 hlavních chodů (případně dietní strava na doporučení lázeňského lékaře) a nápoj. Základní úrovní ubytování je dvoulůžkový pokoj (každé lůžko je obsazeno jedním pacientem) se základním vybavením (bez TV) v přízemí lázeňského domu Villa Kyselka, s koupelnou a WC. Kapacita základní úrovně ubytování je omezena, proto v případě její obsazenosti Lázně Pacientovi nabídnou ubytování vyšší kategorie za doplatek. Služby nad rámec základní sjednané úrovně hradí Pacient formou přímého doplatku Lázním (např. za vyšší kategorii ubytování a rozšířenou stravu formou švédských stolů). Pacient je o výši doplatku informován předem v tzv. Zvacím dopise. Pokud Pacient doplatek neakceptuje a Lázně nemají volnou kapacitu služeb bez doplatku v době trvání platnosti návrhu, odešlou Lázně návrh léčebné péče do jiného lázeňského místa uvedeného v návrhu, případně jej vrátí zpět ZP. Aktuální ceník doplatků je vždy zveřejněn na www.msene.cz/cenik.

2.1.1. Doprovod Pacienta KLP

Pacientovi KLP může být indikován Doprovod (nebo / také Průvodce), tedy zletilá svéprávná osoba, která je Pacientovi po celou dobu léčebného pobytu plně k dispozici, a to z důvodů na straně Pacienta např. vzhledem ke zdravotnímu stavu nebo nutnosti edukace Doprovodu v ošetřování a domácí rehabilitaci. Doprovodem Pacienta nemůže být Pacient současně čerpající KLP/PLP.

Pobyt Doprovodu v základním rozsahu hradí ZP, u které je Pacient s indikovaným průvodcem pojištěn. Služby nad rámec základní úrovně jsou hrazeny Pacientem/Doprovodem ve výši dle platného Ceníku doplatků.

2.1.2. Pracovní neschopnost při KLP

KLP čerpá Pacient při dočasné pracovní neschopnosti (dále jen také „PN“), splňuje-li podmínky podle § 57 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Pacient není v dočasné pracovní neschopnosti, vystaví Pacientovi na jeho žádost PN lázeňský lékař. Pacient má právo namísto PN čerpat dovolenou na zotavenou podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Doprovod Pacienta KLP má nárok na PN po celou dobu Pacientovy lázeňské péče. PN doprovodu vystaví na jeho výslovnou žádost lázeňský lékař.

2.1.3. Rezervace termínu KLP

I přesto, že je systém poskytování lázeňské péče předvolánkový, umožňují Lázně Pacientovi v případě zájmu o sjednání konkrétního termínu čerpání KLP požádat o rezervaci termínu předem. Pacient zašle poštou nebo na e-mail lazne@msene.cz písemný požadavek na rezervaci termínu KLP a sdělí tyto údaje:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození
 • adresa
 • telefonní číslo, e-mailzdravotní pojišťovna, indikace KLP
 • předpokládaný termín nástupu
 • požadavky na ubytování a stravu.

Rezervační formulář je k dispozici na www.msene.cz/leceni-na-pojistovnu.

Přijetí/zamítnutí rezervace je plně v kompetenci poradců pro lázeňské pobyty, a to především podle kapacity lůžek a požadovaných služeb. Za rezervaci termínu pro KLP ještě před vystavením návrhu na lázeňskou péči je Pacient povinen uhradit zvláštní poplatek za rezervaci, dle aktuálně platného ceníku zveřejněného na www.msene.cz/cenik. Rezervační poplatek je nevratný a nezapočítává se do ceny budoucího pobytu. Splatnost rezervačního poplatku je 10 kalendářních dní od přijetí požadavku od Pacienta a zaslání výzvy k platbě. Nebude-li částka rezervačního poplatku v uvedeném termínu připsána na účet Lázní, rezervace termínu KLP pro Pacienta bude zrušena.

Rezervovaný termín KLP bude zrušen bez náhrady také v případě, že nebude Lázním doručen návrh na KLP Pacienta nejpozději 30 kalendářních dní před rezervovaným termínem nástupu.

O zrušení rezervace zašlou Lázně Pacientovi zprávu formou SMS nebo e-mailu, případně ji oznámí Pacientovi telefonicky.

2.2. Příspěvková lázeňská péče (PLP)

Pacientovi PLP hradí ZP pouze léčebnou část z celkové ceny lázeňského pobytu, tedy vyšetření a léčení Pacienta. Ubytování, stravování, případně další služby si Pacient hradí sám. Ceny ubytování a stravování pro Pacienty PLP jsou zveřejněny v platném ceníku na www.msene.cz/cenik.

PLP není možné čerpat odděleně od ubytování a stravování, Pacient tedy musí být v Lázních ubytován po celou dobu PLP a musí se zde i stravovat.

2.2.1. Pracovní neschopnost při PLP

Pacientovi s PLP není vystavována dočasná pracovní neschopnost.

2.2.2. Rezervace termínu PLP

Termín PLP je možné sjednat písemným požadavkem (e-mailem nebo poštou). Pacient zašle poštou nebo na e-mail lazne@msene.cz písemný požadavek na rezervaci termínu PLP a sdělí tyto údaje:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození
 • adresa
 • telefonní číslo, e-mail
 • zdravotní pojišťovna, indikace PLP
 • předpokládaný termín nástupu
 • požadavky na ubytování a stravu.

Rezervační formulář je k dispozici na www.msene.cz/leceni-na-pojistovnu.

Přijetí/zamítnutí rezervace je plně v kompetenci poradců pro lázeňské pobyty, a to především podle kapacity lůžek a požadovaných služeb. Za rezervaci termínu pro PLP ještě před vystavením návrhu na lázeňskou péči je Pacient povinen uhradit zvláštní poplatek za rezervaci, dle aktuálně platného ceníku zveřejněného na www.msene.cz/cenik. Rezervační poplatek je nevratný a nezapočítává se do ceny budoucího pobytu. Splatnost rezervačního poplatku je 10 kalendářních dní od přijetí požadavku od Pacienta a zaslání výzvy k platbě. Nebude-li částka rezervačního poplatku v uvedeném termínu připsána na účet Lázní, rezervace termínu PLP pro Pacienta bude zrušena.

Rezervovaný termín KLP bude zrušen bez náhrady také v případě, že nebude Lázním doručen návrh na KLP Pacienta nejpozději 30 kalendářních dní před rezervovaným termínem nástupu.

O zrušení rezervace zašlou Lázně Pacientovi zprávu formou SMS nebo e-mailu, případně ji oznámí Pacientovi telefonicky.

 3. Ceny služeb, úhrada

Aktuální ceny služeb Lázní jsou vždy zveřejněny na www.msene.cz/cenik. V ceníku uvedené ceny jsou vždy včetně zákonné DPH, jsou-li zákonnou sazbou DPH jejich ceny zatíženy.

Úhradu služeb je možné provést těmito způsoby:

 • bankovním převodem na účet Lázní vedený u ČSOB č. ú.: 107 458 054 / 0300
 • vkladem hotovosti na účet Lázní vedený u ČSOB č.ú.: 107 458 054 / 0300
 • poštovní poukázkou typu A na účet Lázní vedený u ČSOB č.ú.: 107 458 054 / 0300
 • platební kartou nebo v hotovosti na recepci Lázní.

        Splatnost nevratného rezervačního poplatku za rezervaci termínu KLP/PLP před vystavením návrhu na lázeňskou péči je 10 kalendářních dní od přijetí požadavku od Pacienta a zaslání výzvy k platbě.

·         Splatnost ostatních služeb je 30 kalendářních dní před termínem nástupu, nebude-li v předvolání na lázeňskou péči stanoveno jinak.

V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit služby předem, Pacient uhradí cenu služeb na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti). Pacient však musí vždy tyto služby uhradit ještě před zahájením jejich čerpání.

Lázně si vyhrazují právo neposkytnout lázeňskou péči a další služby Pacientovi, který neuhradil jejich cenu řádně a včas.

4. Nástup lázeňské léčebné péče KLP/PLP

Nástupní termín a další důležité informace o lázeňském pobytu jsou Pacientům sděleny písemně v předvolání (tzv. zvacím dopisu). Lázně vystavují a zasílají toto předvolání s dostatečným předstihem, nejpozději 5 dní před termínem nástupu léčby. Předvolání obsahuje tyto údaje o Pacientovi:

 • jméno a příjmení, titul
 • typ lázeňské péče
 • termín nástupu léčení
 • typ ubytování
 • způsob stravování
 • cenu služeb nehrazených ZP, výši doplatku

Při nástupu na lázeňskou péči se Pacient v recepci Lázní v Pavillonu Říp prokáže tímto předvoláním, občanským průkazem (nebo jiným průkazem totožnosti) a průkazem pojištěnce ZP.

Nemůže-li Pacient nastoupit léčbu ve stanoveném termínu z výhradně závažných níže uvedených důvodů, je povinen bez prodlení informovat Lázně a příslušnou ZP. Závažným důvodem pro nenastoupení léčby je pouze: (i) úmrtí v rodině, (ii) ošetřování člena rodiny, (iii) hospitalizace nebo onemocnění Pacienta, které je neslučitelné s absolvováním lázeňské péče. Pacient je v takovém případě povinen doložit potvrzení o překážce v nastoupení léčby příslušnému pracovníkovi ZP a ZP Pacienta informuje o dalším postupu. Všechny ostatní důvody nedodržení termínu nástupu léčby nemohou být uznány a veškeré škody, které tím vzniknou Lázním a příslušné ZP, je Pacient povinen uhradit v plné výši.

Pokud Pacient při nástupu na lázeňskou péči předloží neplatný průkaz ZP, neoznámí Lázním změnu ZP nebo nová ZP zamítne nebo změní návrh na lázeňskou péči, může být na Pacientovi ze strany Lázní uplatněn nárok na úhradu ceny za poskytnuté služby, lázeňskou péči i další související náklady.

5. Přerušení lázeňské péče

Náklady spojené s rezervací lůžka hradí ZP pouze v případě, že Pacientovi byla přerušena léčba z důvodu hospitalizace u jiného poskytovatele léčebné péče, a to na základě aktuálního zdravotního stavu Pacienta.

Přerušení lázeňské péče z jiných důvodů je možné jen v závažných případech a musí být schváleno lázeňským lékařem. Po dobu přerušení léčby v takových případech je Pacientovi rezervováno lůžko pro jeho návrat. Náklady spojené s rezervací lůžka po dobu přerušení lázeňské léčby v takových případech hradí Pacient.

Přerušení léčby, které prokazatelně neschválil lázeňský lékař, je posuzováno jako porušení léčebného režimu se všemi důsledky s tím spojenými. V těchto případech hradí náklady spojené s rezervací lůžka v plné výši Pacient.

6. Prodloužení lázeňské péče

Prodloužení stanovené délky KLP může navrhnout lázeňský lékař, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena platným indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči (příloha č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Prodloužení stanovené délky PLP na 21 dnů může navrhnout lázeňský lékař v případě, kdy byla na základě indikace navrhujícího lékaře PLP schválena revizním lékařem příslušné ZP pouze v délce 14 dnů.

Návrh na prodloužení KLP/PLP podává lázeňský lékař reviznímu lékaři příslušné ZP, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

7. Ukončení lázeňské péče

Délka lázeňské péče je určena platným indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. V den ukončení lázeňské péče Pacient odevzdá rozpis procedur (doklad o absolvovaných procedurách) a podepíše vyúčtování lázeňské péče (kompletní účet za celou dobu léčby) pro ZP.

Poté Pacient obdrží propouštěcí zprávu pro svého ošetřujícího lékaře.

Nedodržení léčebného režimu, který Pacientovi stanovil lázeňský lékař (tj. absence u lékařských kontrol, procedur, stravy, nadměrné požívání alkoholu, užívání návykových látek, svévolné opuštění lázeňského zařízení), a porušení lázeňského a ubytovacího řádu je považováno za svévolné porušení základních povinností Pacienta, a může být důvodem k předčasnému ukončení lázeňské péče.

V případě předčasného ukončení lázeňské péče z výše uvedených důvodů na straně Pacienta, nebo na jeho žádost, je Pacient povinen uhradit Lázním náklady spojené s rezervováním lůžka, tj. náklady na ubytování v délce lázeňské péče odpovídající jeho indikaci.

V případě předčasného ukončení lázeňské péče je Pacient rovněž povinen uhradit Lázním služby Lázněmi poskytnuté, které nelze účtovat ZP.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2019 a jsou pro Pacienta závazné.

Lázně si vyhrazují právo bez předchozího upozornění jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Všeobecné podmínky tím, že je zveřejní na www.msene.cz/podminky.

V případě objednaných a poskytnutých služeb nad rámec lázeňské péče hrazené ZP se smluvní vztah mezi Lázněmi a Pacientem řídí platnými ceníky a Všeobecnými obchodními podmínkami (zveřejněnými na www.msene.cz/podminky). Rezervací nebo objednáním služeb nehrazených ZP Pacient potvrzuje, že se s ceníky a Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Vztahy výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz.). Stížnost na odborný postup zdravotnického personálu Lázní může Pacient uplatnit u České lékařské komory (www.lkcz.cz), jde-li o lékaře, nebo České asociace sester (www.cnna.cz), jedná-li se o zdravotní sestru.

V Mšeném – lázních, 1.8.2020

Bc. František Och
Předseda představenstva
Lázně Mšené, a.s.