Domů - Podmínky služeb - Všeobecné obchodní podmínky pro samoplátce

Všeobecné obchodní podmínky pro samoplátce

Lázně Mšené, a.s.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SAMOPLÁTCE
(platné od 1.8.2020)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Lázně Mšené, a.s., zahrnující smluvní podmínky poskytování lázeňských pobytů a služby s nimi spojené a dále reklamační řád (vše dále jen „VOP“) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Mšené, a.s., se sídlem Lázeňská 62, 411 19 Mšené – lázně, IČ: 44569530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 211 (dále jen „LÁZNĚ“), jako společností poskytující lázeňské pobyty a služby s tím spojené dle předmětů podnikání LÁZNÍ (dále jen „SLUŽBY LÁZNÍ“) zveřejněné na webových stránkách www.msene.cz/cenik (dále jen „CENÍK“) a odběratelem SLUŽEB LÁZNÍ (dále jen „KLIENT“). KLIENTEM je pro účely těchto VOP každý, kdo vstupuje do jednání s LÁZNĚMI o poskytování SLUŽEB LÁZNÍ nebo uzavírá smlouvu s LÁZNĚMI.
CENOU se pro účely těchto VOP rozumí ceny SLUŽEB LÁZNÍ uvedené v platném CENÍKU.
Veškeré smluvní vztahy mezi LÁZNĚMI a KLIENTEM výslovně neupravené těmito VOP, ani jinou smlouvou, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. VOP tvoří nedílnou součást každého smluvního vztahu uzavřeného mezi LÁZNĚMI a KLIENTEM. Smluvní vztah (dále jen „SMLOUVA“) vzniká písemným či telefonickým potvrzením objednávky nebo rezervace SLUŽEB LÁZNÍ.
1.2. LÁZNĚ požadují úhradu CENY KLIENTEM za poskytnutí SLUŽEB LÁZNÍ vždy před poskytnutím SLUŽEB LÁZNÍ. Pro úhradu služeb zasílají LÁZNĚ klientovi podklady pro úhradu pobytu či služeb po jejich rezervaci.
1.3. CENY SLUŽEB LÁZNÍ poskytovaných LÁZNĚMI jsou v CENÍKU uvedeny včetně zákonné sazby DPH. S poskytnutím SLUŽEB LÁZNÍ mohou být spojeny další zákonem stanovené poplatky (např. místní lázeňský poplatek), poplatek za volnočasové aktivity.
1.4. Veškerá vyobrazení ubytovacích kapacit, vyobrazení procedur a dalších SLUŽEB LÁZNÍ, která jsou uvedena v propagačních materiálech LÁZNÍ nebo na webových stránkách LÁZNÍ, jsou pouze ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně odpovídat skutečnému pokoji, prostředí poskytování SLUŽEB LÁZNÍ nebo průběhu procedury.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. SMLOUVU (potvrzenou rezervaci nebo objednávku) uzavírá KLIENT s LÁZNĚMI některým z uvedených způsobů:
a)    Písemně – zasláním závazné objednávky/rezervace poštou, elektronickou poštou, prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách www.msene.cz, nebo osobním podáním na recepci LÁZNÍ, nebo
b)    Telefonicky – vyslovením souhlasu s objednávkou/rezervací během telefonického hovoru s poradcem pro lázeňské pobyty nebo pracovníkem časování procedur se stává objednávka/rezervace závaznou.
Uzavřením SMLOUVY KLIENT stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bez výhrad souhlasí.
2.2. Objednávka/rezervace obsahuje následující informace:
a)     Jméno a příjmení (příp. titul) KLIENTA, datum narození, korespondenční adresa, telefon, e-mail
b)    Specifikaci objednávaných SLUŽEB LÁZNÍ, termín zahájení jejich poskytování, termín ukončení jejich poskytování.
2.3. LÁZNĚ prohlašují, že osobní údaje KLIENTA, který je subjektem údajů, jsou zpracovávány pro účely plnění zákonných povinností a za účelem plnění SMLOUVY či smluvních ujednání mezi LÁZNĚMI a KLIENTEM. LÁZNĚ prohlašují, že LÁZNĚ nakládají s osobními údaji a chrání osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady zpracování osobních údajů LÁZNĚMI jsou k dispozici na webové stránce www.msene.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

3. CENY LÁZEŇSKÝCH SLUŽEB A PODMÍNKY PLATBY

3.1. Ceny SLUŽEB LÁZNÍ se řídí CENÍKEM umístěným na webové stránce http://www.msene.cz/cenik a  uvedením cen u jednotlivých pobytových balíčků. LÁZNĚ jsou oprávněny CENY kdykoliv jednostranně a bez předchozího upozornění měnit. Změna CENY nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění nového CENÍKU na výše uvedené webové stránce.
3.2. Změny CENY vyhlášené po datu uzavření SMLOUVY (po potvrzení písemné nebo telefonické závazné objednávky KLIENTA) nezakládají důvod pro změnu SMLOUVY. Slevy, benefity a akční nabídky uvedené mimo CENÍK je možno přiznat pouze tehdy, pokud KLIENT splňuje podmínky pro jejich čerpání a zažádá o toto čerpání před uzavřením SMLOUVY. Jednotlivé slevy, benefity a akční nabídky nelze sčítat ani nijak kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak.
3.3. KLIENT je povinen zaplatit za SLUŽBY LÁZNÍ CENU v souladu s platným CENÍKEM, a to nejpozději v den příjezdu před zahájením čerpání SLUŽEB LÁZNÍ, není-li písemně dohodnuto jinak. Pokud CENA nebude uhrazena řádně a včas, jsou LÁZNĚ oprávněny poskytnutí SLUŽEB LÁZNÍ odmítnout a od SMLOUVY odstoupit.
3.4. LÁZNĚ si vyhrazují možnost učinit platební garanci formou předautorizace platby platební kartou Klienta. Předautorizace slouží jako garance úhrady SLUŽEB LÁZNÍ nebo storno poplatků. Předautorizace zanikne úhradou SLUŽEB LÁZNÍ.
3.5. Způsoby úhrady SLUŽEB LÁZNÍ:
a) bankovním převodem na účet LÁZNÍ,
b) poštovní poukázkou,
c) platební kartou,
d) v hotovosti,
e) poukázkami smluvních partnerů LÁZNÍ uvedených na webu www.msene.cz/benefity-a-slevy/,
f) dárkovým poukazem LÁZNÍ.

4. DÁRKOVÉ POUKAZY

4.1. Zakoupené dárkové poukazy LÁZNÍ nelze vrátit. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu LÁZNĚ nevyplácejí zpět.
4.2. Platnost poukazu je stanovena na dobu v něm uvedenou, nejvýše však jeden rok od data jeho vystavení.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

5.1. KLIENT je povinen před zahájením čerpání SLUŽEB LÁZNÍ se při příjezdu na recepci LÁZNÍ prokázat osobním či cestovním dokladem a podrobit se kontrole tělesné teploty. Pracovník recepce požádá KLIENTA o předložení negativního testu na COVID-19 ne staršího než 48 hodin, přičemž má klient možnost podstoupit za úhradu dle platného ceníku test na protilátky přímo v lázních po příjezdu. Dále bude KLIENT požádán o vyplnění dotazníku ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU. Následně je KLIENT povinen provést úhradu CENY, nebyla–li již provedena. Pracovník recepce pak KLIENTA ubytuje (provede CHECK-IN) a podá KLIENTOVI základní informace o čerpání SLUŽEB LÁZNÍ.
5.2. KLIENT má právo na řádné poskytnutí objednaných a zaplacených SLUŽEB LÁZNÍ. Nemůže-li čerpat objednané a zaplacené SLUŽBY LÁZNÍ osobně, má právo písemně či e-mailem na adresu elektronické pošty: lazne@msene.cz požádat nejpozději 4 dny před zahájením čerpání služeb o změnu SMLOUVY v její části týkající se změny účastníka čerpání SLUŽEB LÁZNÍ. Jsou-li při takové změně zachovány všechny dohodnuté podmínky (např. termín čerpání SLUŽEB LÁZNÍ, storno podmínky, způsobilost k absolvování procedur), je taková změna provedena bezplatně.
5.3. KLIENT má právo kdykoliv v mezidobí před zahájením čerpání SLUŽEB LÁZNÍ odstoupit od SMLOUVY podle čl. 6 těchto VOP.
5.4. KLIENT má právo včas a řádně reklamovat případné nedostatky poskytnutých SLUŽEB LÁZNÍ v souladu s Reklamačním řádem obsaženým v čl. 7 těchto VOP.
5.5. KLIENT má právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve SMLOUVĚ a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami a neoprávněným zpracováním.
5.6. KLIENT je povinen řádně zaplatit dohodnutou CENU za SLUŽBY LÁZNÍ a poskytnout LÁZNÍM veškerou součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění SLUŽEB LÁZNÍ.
5.7. KLIENT je povinen zcela dodržovat Lázeňský a ubytovací řád a časový harmonogram (rozpis procedur) LÁZNÍ při poskytování SLUŽEB LÁZNÍ. V případě, že se KLIENT nedostaví včas ke stravování, k načasovaným procedurám či k plánovanému poskytování jiných SLUŽEB LÁZNÍ, nezakládá takové opomenutí ze strany KLIENTA žádný nárok na finanční ani jinou náhradu.
5.8. KLIENT je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví klientů a zaměstnanců LÁZNÍ nebo na majetku a zařízení LÁZNÍ; je též povinen nahradit škodu, kterou svým jednáním LÁZNÍM způsobil.
5.9.
  KLIENT je povinen přijmout a dodržet lékařem LÁZNÍ indikovanou změnu objednaných SLUŽEB LÁZNÍ, která vychází z neslučitelnosti zdravotního stavu KLIENTA a jím objednaných SLUŽEB LÁZNÍ. KLIENT je rovněž povinen přijmout i jakákoliv jiná lékařem LÁZNÍ indikovaná opatření a z nich vyplývající změny objednaných SLUŽEB LÁZNÍ, včetně odmítnutí poskytnutí SLUŽEB LÁZNÍ ze strany LÁZNÍ, zejména pak lékařem LÁZNÍ navržená opatření epidemiologická či hygienická za účelem zabránění šíření infekčních nemocí, apod.
5.10. Pokud dojde k předčasnému ukončení SMLOUVY z důvodů na straně KLIENTA, je KLIENT povinen tuto skutečnost LÁZNÍM oznámit a zaplatit storno poplatky dle těchto VOP.
5.11. Pokud ze strany KLIENTA dojde k závažnému nebo opakovanému porušení kterékoliv povinnosti uvedených v čl. 5 těchto VOP a v Lázeňském a ubytovacím řádu LÁZNÍ, jsou LÁZNĚ nejen oprávněny neposkytnout SLUŽBY LÁZNÍ, nebo jejich část, ale i oprávněny od SMLOUVY odstoupit. Odstoupí-li LÁZNĚ z výše uvedeného důvodu od SMLOUVY, zaniká nárok KLIENTA na vrácení částky za zaplacené a nevyčerpané části SLUŽEB LÁZNÍ.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNOPOPLATKY

6.1. KLIENT je oprávněn od SMLOUVY odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě počínající běžet dnem uzavření SMLOUVY a končící okamžikem zahájení čerpání SLUŽEB LÁZNÍ. Oznámení o odstoupení od SMLOUVY  musí KLIENT zaslat buď na adresu elektronické pošty: lazne@msene.cz nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu sídla LÁZNÍ. Odstoupení od SMLOUVY je účinné dnem, kdy oznámení o odstoupení od SMLOUVY bylo LÁZNÍM doručeno.
6.2. Není-li důvodem KLIENTOVA odstoupení od SMLOUVY porušení povinností ze strany LÁZNÍ vyplývající ze SMLOUVY či těchto VOP, je KLIENT povinen zaplatit LÁZNÍM storno poplatek. Základem pro výpočet storno poplatku je celková CENY objednaných SLUŽEB LÁZNÍ. Při odstoupení od SMLOUVY před určeným termínem zahájení čerpání SLUŽEB LÁZNÍ se výše storno poplatku řídí podle odstavce č. 6.4. těchto VOP. Při předčasném ukončení čerpání SLUŽEB LÁZNÍ se účtuje stornopoplatek ze 100% CENY objednaných, ale nevyčerpaných SLUŽEB LÁZNÍ. 
6.3. Do počtu dnů stanovených pro účely výpočtu stornopoplatku se:
a)    započítává i den, kdy byla LÁZNÍM doručeno písemné oznámení KLIENTA o odstoupení od SMLOUVY
b)    nezapočítává plánovaný den zahájení čerpání SLUŽEB LÁZNÍ.
6.4. Výše storno poplatku činí:
a)    50% z celkové CENY při odstoupení od SMLOUVY 8-10 dnů před prvním poskytnutím SLUŽEB LÁZNÍ, nejméně však 500,- Kč
b)    75% z celkové CENY při odstoupení od SMLOUVY 5-7 dnů před prvním poskytnutím SLUŽEB LÁZNÍ, nejméně však 500,- Kč
c)    100% z celkové CENY při odstoupení od SMLOUVY 4 dny a méně před prvním poskytnutím SLUŽEB LÁZNÍ, nejméně však 500,- Kč.
6.5. Odstoupí-li KLIENT od SMLOUVY, LÁZNĚ provedou nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení čerpání SLUŽEB LÁZNÍ uvedeného ve SMLOUVĚ vyúčtování a vrácení zaplacené CENY s odečtem storno poplatku, pokud podle těchto VOP vznikne LÁZNÍM na jeho zaplacení nárok.
6.6. LÁZNĚ mohou od SMLOUVY odstoupit v těchto případech:
a)    závažné nebo opakované porušení povinností KLIENTA, které jsou uvedeny v čl. 5 těchto VOP a v Lázeňském a ubytovacím řádu LÁZNÍ
b)    nezaplacení CENY KLIENTEM řádně a včas
c)    z důvodů epidemiologické hrozby, byť i potenciální, spočívající v možném ohrožení zdraví personálu či klienta/ů LÁZNÍ.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Pro případ vadného plnění v souvislosti s poskytováním SLUŽEB LÁZNÍ má KLIENT právo SLUŽBY LÁZNÍ reklamovat. Reklamace musí být KLIENTEM uplatněna písemně, osobně na recepci lázní nebo na e-mailu lazne@msene.cz bez zbytečného odkladu tak, aby LÁZNĚ mohly, bude-li to možné, zjednat okamžitou nápravu.
7.2. Písemná reklamace musí vždy obsahovat přesné vymezení rozsahu reklamovaných vad. KLIENT musí doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním nedostatkem nebo pochybením na straně LÁZNÍ. Viz také stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování lázeňských služeb.
KLIENT je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Pro reklamaci a její podání platí lhůty pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady, které stanovují obecně závazné právní předpisy, není-li těmito VOP stanoveno jinak. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebudou-li uplatněna nejpozději:
a)    před konzumací (u stravy a nápojů),
b)    do 24 hodin od poskytnutí SLUŽBY LÁZNÍ (zejména wellness a lázeňské procedury, např. masáže),
c)    do 6 měsíců u ostatních služeb.
O uplatnění reklamace bude sepsáno potvrzení o přijetí reklamace, které bude obsahovat osobní údaje KLIENTA, důvod reklamace, požadovaný způsob jejího vyřízení, podpis KLIENTA, a datum přijetí reklamace.
7.3.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena odpovědným pracovníkem LÁZNÍ nejpozději do tří pracovních dnů, v případech vyžadujících další posouzení, ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li s KLIENTEM písemně dohodnuta lhůta delší.
7.4. KLIENT je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména pravdivě a úplně informovat o rozsahu reklamovaných vad a důvodech jejich vzniku.
7.5. Způsoby vyřízení reklamace:
a)    Je-li reklamace posouzena jako důvodná, a to zcela nebo částečně, bude vyřízena odstraněním vady, nebo v případech, kdy to bude možné, poskytnutím náhradní služby nebo výměnou zboží. Neumožňuje-li povaha vady její odstranění poskytnutím náhradní služby nebo výměnou zboží, bude KLIENTOVI poskytnuta přiměřená sleva z CENY reklamované služby nebo zboží, případně vrácena celá částka zaplacená za reklamovanou službu nebo zboží.
b)    Bude-li reklamace posouzena jako nedůvodná, bude KLIENT ve stanovené lhůtě písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.
c)    Bude-li při posuzování reklamace zjištěno, že vada byla způsobena okolnostmi či skutečnosti, za jejichž vznik odpovídá sám KLIENT, např. tím, že porušil Lázeňský a ubytovací řád LÁZNÍ, nebo že neinformoval o okolnostech, které mají vliv na poskytnutí SLUŽEB LÁZNÍ, např. o kontraindikacích čerpání služeb, jsou LÁZNĚ oprávněny při vyřízení reklamace náhradu přiměřeně krátit.
d)    Bude-li při posuzování reklamace zjištěno, že objednaná služba (např. procedura) byla KLIENTOVI poskytnuta v potřebné kvalitě a rozsahu, nebo byla naopak pracovníkem LÁZNÍ odmítnuta pro důvodné pochybnosti o vhodnosti takové služby pro KLIENTA vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a kontraindikaci, bude reklamace posouzena jako nedůvodná. Informace o obecných kontraindikacích lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou součástí potvrzení objednávky SLUŽEB LÁZNÍ a jsou dostupné také ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 2/2015 Sb.
7.6
Spory mezi LÁZNĚMI a KLIENTEM, které se nepodařilo vyřešit v rámci vyřizování reklamace, řeší obecné soudy. KLIENT se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Živnostenskou kontrolu prodeje zboží, které LÁZNĚ prodávají na základě vydaného živnostenského oprávnění, provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Stížnost na postup lékařského personálu LÁZNÍ je klient oprávněn uplatnit u České lékařské komory (www.lkcr.cz), jedná-li se o lékaře, a u České asociace sester (www.cnna.cz), jedná-li se o zdravotní sestru.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2020.

V Mšeném – lázních, 1.8.2020

Bc. František Och
Předseda představenstva
Lázně Mšené, a.s.