Domů - Marketingový souhlas

Marketingový souhlas

Vážený kliente,
chcete zůstat v obraze a být informován o novinkách i výhodných nabídkách?
Tento Váš souhlas potřebujeme, abychom s Vámi mohli zůstat v kontaktu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Lázně Mšené, a.s., IČ: 44569530,
sídlo: Lázeňská 62, 411 19 Mšené-lázně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou
B 211, e-mail: lazne@msene.cz, tel.: 416 865 108, (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Zpracovávané údaje: Příjmení, Jméno a E-mail

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením k odběru mailových obchodních sdělení. Správce bude zpracovávat vaše jméno, příjmení, e mail. Zpracovatelem je společnost SmartSelling a.s.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, k jehož odběru jste se přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: lazne@msene.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: lazne@msene.cz či písemně na adrese sídla správce. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.
 
Vážený kliente, máte právo na informace o zpracování vašich osobních údajů, právo na přístup, opravu i výmaz, máte právo vznést námitku či podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů jsou k dispozici na recepci lázní a jsou uvedena na www.msene.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen informovat o nabídce nových služeb a produktů). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv.

Chcete-li nám tento souhlas udělit, klikněte na tlačítko Odebírat novinky.